1. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱-۲۰
 2. علیرضا نجیبی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , محمدرضا آصف , تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاههای نفت جنوب غرب ایران , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۴۵۵-۴۷۰
 3. سجاد کاظم شیرودی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز , پژوهش نفت , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۶-۴۷
 4. صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور , بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM , شریف , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۸۹-۹۷
 5. سعید علیقلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , مرتضی رزم آرا فرزقی , آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد) , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۱۴
 6. غلامرضا خانلری , محمد غفوری , جواد احمدزاده , سلمه افشار , کاربرد آنالیز احتمال در تعیین عمق بهینه تونل قطار شهری مشهد , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۸۷-۳۳۰۸
 7. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد بهرامی , بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۳۲۴۵-۳۲۷۰
 8. مهسا زهانی قائینی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۷-۳۰
 9. مجید تقی پور , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۹۵-۱۰۴
 10. حسین میرمحرابی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی تأثیر پارامترهای عملکردی بر سایش ابزارآلات حفاری مکانیزه با استفاده از نمونه های سیلیسی , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۳۰۳۳-۳۰۵۰
 11. محمد محمدیان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمدحسین قبادی , انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان , علوم محیطی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۱-۲۴
 12. محمدعلی صالحی , سجاد کاظم شیرودی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس , پژوهش نفت , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۷۲-۸۷
 13. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان: مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان , سلامت کار ایران-Iran Occupational Health , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۷۸-۹۲
 14. جواد شریفی , محمد غفوری , سعید اردشیری لاجیمی , تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۸۱-۹۲
 15. نرجس قهرمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد) , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۱-۹
 16. مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۳۵-۵۲
 17. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان) , علوم آب و خاک , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۳۵-۴۵
 18. صادق طریق ازلی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور , تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشینEPB , مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۴۵-۱۵۹
 19. زهره نوربخش رزمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۵-۲۶
 20. مجید اکبری , غلامرضا لشکری پور , علیرضا یاراحمدی بافقی , محمد غفوری , اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۳-۵۶
 21. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۲۷۷-۲۳۰۰
 22. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۶۷-۸۲
 23. هاشم هاشم نژاد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۲۱۹-۲۲۳۸
 24. مریم دهبان ایوان استخری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مجتبی زارع صفت , امیر سیار , ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱-۱۴
 25. حسین میرمحرابی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جعفر حسن پور , مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S (مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر) , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۵-۷۱
 26. امیر خبازی باسمنج , محمد غفوری , اکبر چشمی , یونس کرمی ازندریانی , طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۹۳-۹۹
 27. مریم فتاحی بندپی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود , زمین پویا-Geodynamics Research International Bulletin , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۰-۳۱
 28. علیرضا نجیبی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حذف اثر فشار همه جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۰-۳۶
 29. اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۹۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۷-۲۸
 30. علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامعلی گزنچیان , رضا غفوریان , بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی , مهندسی و مدیریت آبخیز , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۴۳-۲۵۳
 31. معصومه خلیلی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمد خانه باد , پوریا دهقان , تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۹۱-۹۹
 32. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۷۴۳-۱۷۶۲
 33. سیدمحمد موسوی مداح , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سلمه افشار , بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۵۶-۶۶
 34. سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر فرهادی نژاد , اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۱۲
 35. رضا صالحی اسفندارانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۴۷-۵۷
 36. رامین کرمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان) , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۷۴-۷۹
 37. سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مهران آرین , سیدمحمد موسوی مداح , بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۳۲۷-۱۳۵۰
 38. مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۱۱-۱۲۳
 39. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۰-۸۱
 40. سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر فرهادی نژاد , پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۲۶۹-۱۲۸۶
 41. علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک، مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۳۹-۵۱
 42. صفورا زمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) , زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۰۸۹-۱۱۱۰
 43. نرجس قهرمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , غلامرضا غلامی , بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۵۳-۶۲
 44. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , متدولوژی پایش سد های زیرزمینی (مطالعه مورد: سد زیززمینی راور کرمان) , مهندسی آبیاری و آب ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۴۳-۵۷
 45. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , صدیقه زال آقایی , امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان , بین المللی آب و فاضلاب , دوره ( ۳۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۴-۲۳
 46. محمدصادق قائم پناه , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمد عشقی پور , بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۱۵-۲۴
 47. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده , زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۱-۱۴
 48. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حمیدرضا رستمی بارانی , بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر , مطالعات زمین شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۱-۱۰
 49. محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , سید علی حسینی , نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم , زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۲۷۴-۲۸۳
 50. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , حسن محمدی گلستان , اعظم قزی , تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی , علوم و مهندسی-دانشگاه سیستان و بلوچستان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۲۹-۳۷
 51. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد , آب و فاضلاب , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱, صفحه ۲-۷
 52. محمد غفوری , علیرضا عاشوری , بررسی پدیده زمین لغزه نامانلو در منطقه شیروان، شمال خراسان , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۵, صفحه ۱۴۱-۱۵۲
 53. غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , فرسایش و پیشروی رودخانه شیله و نابودی دریاچه هامون , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۴, صفحه ۲۴۳-۲۵۵